Did you mean :
Add photos to this answer
Drop photos here
Upload from your computer
Submit
Cancel
You've already uploaded some photos. Do you want to delete these photos?
Proceed
Cancel
Answer this question
Avtar Minhas Sep 05 2013

Karsawa Sant Baba Sawa Singh, Parbandhik Baba Labh Singh ji.

Avtar Minhas Sep 05 2013
1 person found this answer useful Useful ?Yes
Karsawa Sant Baba Sawa Singh ji Parbandak Sant Baba Labh Singh ji valo Gurdhama di sawa chal rahi hai. Janam Asthan Guru Har Rai ji, Guru Harkrishan ji Gurdwara Shish Ganj, Kiretpur sahib, Janam Asthan Guru Teg Bahader ji Gur. Guru Ka Mahal, amritsar., P.G.I. Hospital Chandigarh, Thakhit Damdama Sahib talwandi sabo di., Janam asthan Baba Jiwan Singh ji,Amritsar.,Gur. Kila Anandgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib.,Gur. Ravalsar Sahib, Gur. Sukat Mandi,.Guru Garanth Sahib bhawan,Amritsar,. Gur. Sri Chand ji, Kiratpur Sahib., Gur Bhai Ghanaia ji,.Gur Guru Gobind Singh ji Colkata,.Gur. Angitha Sahib (Tera singh shahid),Amritsar., Es to elava Road's, Pool's, School's, Collage's. ( Avtar Singh Minhas.)
Avtar Minhas Sep 05 2013
0 people found this answer useful Useful ?Yes

Karsawa Baba Labh Singh ji, Kila Anandgarh valo karvaia sawava da varva :- Gurdwara Guru Ka Mahal,Amritsar, Kila Anandgarh sahib,Guru ka Lahor, Trvani Sahib, Suhala Ghora, Gur. Sahra Sahib, Gur, Bibhor sahib, Sis Ganj Sahib ( Anandpur Sahib),Ashtghat- Patalpuri, Kila Fatehgarh Sahib, Kila hol garh Sahib,Gur. Baba Gurdita ji da Langer hal,Gur. Baba Bihari, Guru Ka Mahal ( Anandpur Sahib),Gur. Rawalsar Sahib, P.G.I.Hospital Sra Chandigarh, Khalsa Collage Amritsar dia chhata badlen di sawa,Gur.Mandi, Gur. Baba Bir singh norangabad,Gur. Baba Bhagtu ji Morawali, Gur. Bhai Tilku ji, Gur. Bhai Ghanaia ji, Gur. Bibangarh, gur. Sri Chand ji- Kiratpur,Gur. Baba Jiwan Singh ji Amritsar, Gur. Angeetha Sahib, Shad Langer Guru Ramdas ji Golden Tample,Gur. Guru Garanth Sahib Bhawan ( Gur. Ramsar Sahib) Amritsar, Tra Shatabdi Khalsa Collage,Gur. Sis Mahal- Kirtpur Sahib,Gur. Palah Sahib ur Sarka, Brige( pole), Gaoo Shalava, etc. Lagbhag 300 to vad Sawava karva chuke hun, ur Hor age chal rahia hun. Lagbhag 30 Govrnment (Sarkari) Schoola nu Nave sira to banva ke dan nal Punjab Sikhia Board valo 'Manvata da Masahia@ Award nal sanmanit kita hai.( Avtar Singh Minhas, Amritsar)

Avtar Minhas Mar 08 2014
0 people found this answer useful Useful ?Yes
Karsawa Sant Baba Sawa Singh ji Parbandak Sant Baba Labh Singh ji valo Gurdhama di sawa chal rahi hai. Janam Asthan Guru Har Rai ji, Guru Harkrishan ji Gurdwara Shish Ganj, Kiretpur sahib, Janam Asthan Guru Teg Bahader ji Gur. Guru Ka Mahal, amritsar., P.G.I. Hospital Chandigarh, Thakhit Damdama Sahib talwandi sabo di., Janam asthan Baba Jiwan Singh ji,Amritsar.,Gur. Kila Anandgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib.,Gur. Ravalsar Sahib, Gur. Sukat Mandi,.Guru Garanth Sahib bhawan,Amritsar,. Gur. Sri Chand ji, Kiratpur Sahib., Gur Bhai Ghanaia ji,.Gur Guru Gobind Singh ji Colkata,.Gur. Angitha Sahib (Tera singh shahid),Amritsar., Es to elava Road's, Pool's, School's, Collage's. ( Avtar Singh Minhas.)
 
Help us rate places you know
Food & Places To Visit
true